สิ่งแวดล้อม

“50 บ่อบำบัด” หัวใจหลัก แก้ปัญหาน้ำเน่าเสียคลองแม่ข่า นักวิชาชี้จะคุ้มค่าเมื่อได้ผล

ธัญวัฒน์ กาวิล , อัมพร ลุงสุ

สภาพน้ำคลองแม่ข่า : น้ำคลองแม่ข่า บริเวณประตูระบายน้ำ ต. ป่าแดด นั้นมีสีดำ และส่งกลิ่นเหม็นรบกวนผู้ที่อยู่อาศัยในบริเวณโดยรอบ และยังมีฟองสีขาวจำนวนมากลอยอยู่เหนือน้ำ สืบเนื่องมาจากสารพิษชนิดต่าง ๆ ที่อยู่ในน้ำ (ชนม์นิภา เชื้อดวงผุย)
« 1 ของ 4 »

   

นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ กล่าว สร้าง 50 บ่อบำบัด หยุดน้ำเสียลงคลองแม่ข่า คือหัวใจหลักของการแก้ปัญหา ด้านนักวิชาการแนะจะคุ้มค่าเมื่อทุกบ่อสามารถใช้งานได้เต็มกำลัง ทั้งยังชี้ให้ชาวบ้านแยกขยะจากน้ำก่อนปล่อยลงท่อระบายน้ำ

จากปัญหาคลองแม่ข่าที่มีน้ำเน่าเสียตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา ทำให้หลายภาคส่วนต้องร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นการออกตรวจการลักลอบปล่อยน้ำเสียที่ยังไม่ผ่านการบำบัดอย่างเข้มงวดจากเจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงใหม่ การติดตั้งกังหัน การให้สร้างความรู้ ความเข้าใจ และสร้างจิตสำนึกให้แก่ชาวบ้านให้ตระหนักถึงความสำคัญของน้ำ การเก็บขยะ หรือแม้แต่การขุดลอกลำคลองแม่ข่า เพื่อให้ปัญหาดังกล่าวบรรเทาลง

นาย ทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ กล่าวว่า การแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียในคลองแม่ข่า มี 3 ขั้นตอน ขั้นตอนที่ 1 เป็นการเอาน้ำดีมาเติม เป็นการบรรเทาปัญหาเพียงชั่วคราว ขั้นตอนที่ 2 การบำบัดน้ำเสียอยู่แล้ว โดยการขุดลอกคลอง ติดตั้งกังหันและจ้างคนงานตักขยะโดยตรง ปลูกพืชที่ดูดสิ่งปฏิกูล ทำฝายชะลอน้ำ เป็นต้น และขั้นตอนที่ 3 การหยุดน้ำเสียลงคลองแม่ข่า ซึ่งถือว่าเป็นหัวใจหลักของการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยขณะนี้ทางเทศบาลนครเชียงใหม่กำลังมีแผนจัดทำบ่อบำบัดขนาดเล็ก จำนวน 50 บ่อ ไว้ตลอดริมคลองแม่ข่าตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำ (เฉพาะในเขตความดูแลของเทศบาลนครเชียงใหม่เท่านั้น) โดยขนาดของบ่อบำบัดจะมีขนาดประมาณ 10×12 เมตร (120 ตารางเมตร) โดยปีนี้จะเริ่มมีการก่อสร้างจำนวน 3 บ่อ ในเดือนพฤศจิกายน แถวบริเวณโรงพยาบาลตาเซนปีเตอร์ และคาดการณ์ว่าจะสามารถเห็นผลได้ภายในปีถัดไป   

ผศ. ดร. วสันต์ จอมภักดี นักวิชาการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า แผนจัดทำบ่อบำบัดขนาดเล็ก จำนวน 50 บ่อ ที่ทางเทศบาลนครเชียงใหม่จะสร้างขึ้นตลอดริมคลองแม่ข่านั้นถือเป็นแนวความคิดที่ดี คือการหยุดน้ำเสียก่อนปล่อยลงคลองแม่ข่า แต่จะเกิดความคุ้มค่าหรือไม่นั้น ก็ต่อเมื่อบ่อทั้งหมดสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างเต็มกำลังทุกบ่อ เนื่องจากตลอดริมคลองแม่ข่านั้นมีระดับความเน่าเสียของน้ำที่แตกต่างกัน 

ผศ. ดร. วสันต์ ให้ข้อเสนอแนะอีกว่า การแก้ไขปัญหาประชาชนจะต้องช่วยกันเฝ้าระวังรายงานปัญหาให้แก่หน่วยงานภาครัฐ โดยบทบาทของประชาชน คือ เรียกร้องและแจ้งความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นให้แก่หน่วยงานภาครัฐได้รับรู้ ทั้งนี้ยังต้องช่วยกันแยกเศษขยะ เศษอาหารออกจากน้ำก่อนปล่อยลงท่อระบายน้ำ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง ติดตาม ตรวจสอบอย่าง เคร่งครัด สร้างจิตสำนึก ความรับผิดชอบ ให้ตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรน้ำ และทุกภาคส่วนต้องมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหานี้  

และนายอรรณนพ คุณารัตน์ ชาวบ้านริมคลองแม่ข่า กล่าวว่า อาศัยอยู่ในตัวเมืองเชียงใหม่มาเป็นเวลา 40 – 50 ปีแล้ว เห็นความเปลี่ยนแปลงของคลองแม่ข่า ซึ่งแต่เดิมเป็นลำน้ำธรรมดา ต่อมาในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา สีน้ำของคลองแม่ข่าเริ่มกลายเป็นสีดำและส่งกลิ่นเหม็นรบกวน เนื่องจากเกิดความเน่าเสีย แต่ปัจจุบันได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐ ไม่ว่าจะเป็นขุดลอกคลอง เก็บขยะ ใส่จุลินทรีย์ลงไปในน้ำ ทำให้สถานการน้ำเน่าเสียในปัจจุบันเริ่มดีขึ้น

จากการสังเกตอาคาร บ้านเรือน สถานประกอบการ รวมถึงการสัมภาษณ์ชาวบ้านและผู้ประกอบการบางส่วนที่ตั้งอยู่บริเวณริมคลองแม่ข่าในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ พบว่า บ้านเก่าที่มีอายุมากสร้างมานานหลายปี จะไม่มีบ่อบำบัดน้ำเสีย หรือบ่อพักน้ำ แต่สถานประกอบการ บ้านเรือนที่ถูกสร้างเมื่อไม่นานมานี้จะมีบ่อพักน้ำหรือบ่อบำบัดน้ำเสียอยู่ในตัวอาคาร หรือใกล้ตัวอาคาร เพื่อเป็นการกรองขยะ เศษอาคารและดักไขมัน ก่อนลงสู่ท่อระบายน้ำต่อไป

 

ปัญหาคลองแม่ข่า